VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

a

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Účinné od: 1. května 2014

Provozovatelem e-shopu je Jaroslav Junek, bytem („poskytovatel“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Vámi jako uživatelem a poskytovatelem. Předtím, než začnete službu využívat, přečtěte si tyto podmínky pozorně; kliknutím na „registraci“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami, které se tím stávají pro Vás právně závaznými.

1. ZMĚNY PODMÍNEK

Tyto podmínky mohou být poskytovatelem měněny. Seznamujte se, prosím, před každým užitím služby s aktuálním zněním podmínek. Datum počátku účinnosti stávající verze podmínek je uvedeno v záhlaví této stránky. V případě, že s aktuální verzí podmínek nesouhlasíte, službu nevyužívejte.

2. POPIS SLUŽBY

V rámci služby nabízí poskytovatel uživatelům prostřednictvím webového rozhraní službu downloadingu, tj. možnost stáhnout si uživatelem vybraný digitální obsah umístěný poskytovatelem na portálu služby.

3. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Digitální obsah zpřístupňovaný uživatelům prostřednictvím služby („Obsah“) představuje obvykle zvukový nebo zvukově obrazový nebo obrazový záznam hudebního nebo audiovizuálního díla/děl (včetně doprovodných materiálů) a jiných předmětů chráněných právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

Poskytovatel je nositelem autorských práv.

Uživatel je oprávněn při využití služby užít zpřístupněný Obsah výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Uživatel není oprávněn Obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám. Uživatel není oprávněn využívat Obsah ani jeho část k získání jakéhokoli hospodářského prospěchu ani k podnikání.

Uživatel není oprávněn Obsah ani jeho část jakkoli měnit a upravovat (včetně konverze do jiného datového formátu) ani ho využít k vytvoření jiného výtvoru, s výjimkou případů, kdy se jedná o úpravu technického charakteru nezbytnou k užití Obsahu pro osobní potřebu v souladu s těmito podmínkami.

Zapsané a nezapsané ochranné známky, obchodní firmy a jiná označení uvedená při poskytování služby a Obsahu a/nebo tvořící součást Obsahu jsou majetkem poskytovatele nebo jeho smluvních partnerů a nesmí být jakkoli dále reprodukovány ani napodobovány.

Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet odstranit, změnit nebo obejít technické prostředky ochrany Obsahu nebo informace o identifikaci práv k Obsahu.

Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup k Obsahu jinak než v souladu s těmito podmínkami.

Uživatel bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv duševního vlastnictví s možností postihu podle zákona. Rovněž tak je to důvodem k okamžitému ukončení přístupu ke službě (odstoupení) ze strany poskytovatele.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY A TECHNICKÉ PODMÍNKY SLUŽBY

K uzavření smlouvy o poskytnutí konkrétní služby ve vztahu k vybranému Obsahu (dále „smlouva o poskytnutí služby“) dojde po registraci uživatele okamžikem odeslání objednávky vybraného Obsahu, ke kterému dojde kliknutím na potvrzovací tlačítko v rámci platební brány. Před odesláním objednávky má uživatel možnost zkontrolovat správnost údajů zadaných v objednávce a tyto případně opravit nebo upravit. Doručení objednávky bude uživateli neprodleně potvrzeno automaticky ze serveru služby. Uzavřená smlouva o poskytnutí služby je archivována poskytovatelem a není přístupná.

Download:

Po provedení úhrady ceny za službu umožní poskytovatel uživateli stažení Obsahu zasláním informace (přístupového kódu) na email uživatele nejpozději do 24 hodin od připsání úhrady na účet poskytovatele. V případě poskytnuté služby downloadingu má uživatel nárok na opakované stažení obsahu, a to zejména pro případ, že došlo ke zničení nebo poškození jím původně pořízené kopie, poskytovatel si však vyhrazuje právo stanovit limit na počet opakovaného stažení obsahu.

CD/DVD nosič:

Systém nákupu je jednoduchý, cd nebo dvd si vyberete z nabídky internetového nabídky, vložíte ji do košíku, ze kterého ji můžete kdykoliv opět odstranit. V závěrečné fázi vyplníte v připraveném formuláři kontaktní údaje a doplníte způsob platby a doručení. Po jeho odeslání je objednávka přijata za závaznou a bude expedována.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Služba je poskytována úplatně. Cena služby a zboží se udává bez DPH. Poskytovatel může cenu služby nebo zboží měnit; pro uživatele je závazná cena uvedená poskytovatelem v okamžiku odeslání objednávky.

Cena služby nebo zboží je splatná před zpřístupněním objednaného Obsahu uživateli, a to do 3 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí služby.

Uživatel může zaplatit cenu služby jedním z následujících způsobů: prostřednictvím standardního bezhotovostního bankovního převodu na účet poskytovatele pouze v rámci České republiky, nebo využitím on-line platební metody PayPal pro všechny země.

Podrobné pokyny pro provedení platby některou z výše uvedených forem naleznete níže. Uvedené platební podmínky jsou součástí těchto podmínek a jsou pro uživatele závazné.

Poskytovatel se zavazuje vystavit uživateli daňový doklad na zaplacenou cenu služby a to na základě žádosti uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou.

7. NABÍDKA SLUŽBY A DOSTUPNOST

Poskytovatel rozhoduje o tom, který Obsah bude v rámci nabídky služby nabízen a jaká bude cena služby. Uživatel nemá žádný nárok vyplývající ze zúžení nabízeného Obsahu nebo změny cen za poskytnutí služby. Zejména uživatel bere na vědomí možnou dočasnou nedostupnost některého Obsahu nebo celé služby z důvodu nutné údržby nebo dodržení pokynů nositelů práv. Poskytovatel má kdykoli právo rozhodnout o ukončení provozování služby.

Je prioritním zájmem poskytovatele udržovat plnou funkčnost webových stránek, na nichž je služba provozována, zdokonalovat a rozšiřovat jejich funkce a vytvářet uživatelsky příznivé prostředí. Poskytovatel však nenese odpovědnost za vady uživatelem objednané služby vzniklé v důsledku zásahu jiné osoby do webových stránek služby nebo uživatelského účtu nebo v důsledku užití služby nebo uživatelského účtu v rozporu s těmito podmínkami a jejich určením, a v případě poruch funkčnosti datové sítě uživatele, veřejné datové sítě, hardwarového nebo softwarového vybavení uživatele, ani za nepřímé škody tím způsobené jako je ztráta dat uživatele apod.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace poskytnutých služeb, zejména neposkytnutí Obsahu v souladu s objednávkou, prodlení s poskytnutím Obsahu, vady Obsahu bránící jeho užití uživatelem a pod. je třeba uplatnit u poskytovatele bez prodlení, a to emailem na kontaktní adrese music@projectjara-j.com

Poskytovatel se zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od obdržení reklamace. Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného Obsahu v souladu s objednávkou uživatele. Není-li to možné nebo požádá-li o to uživatel při uplatnění reklamace, vrátí mu poskytovatel v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby (pokud uživatel využil Paypal, je poskytovatel oprávněn vrátit cenu prostřednictvím Paypal-Platby).

9. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážíme si důvěry svých klientů, a chrání vaše data před zneužitím – v našem internetovém obchodě je dodržován zákon číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Všechny údaje, které budou shromažďovány budou používány pouze pro vyřízení objednávek, a po souhlasu zákazníka k informacím o novinkách. Tyto informace nebudou používány k jiným účelům a nebudou poskytnuty třetí osobě.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uživatel souhlasem s těmito podmínkami výslovně souhlasí s dodáním Obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a je si vědom, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby, pokud uživatel neuhradí cenu služby nejpozději do 30-ti dnů od obdržení objednávky poskytovatelem. Dále jsou smluvní strany oprávněny od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit v jiných zákonem nebo smlouvou stanovených případech. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně a smlouva o poskytnutí služby se jím ruší od počátku. Smlouvu o poskytnutí služby lze kromě odstoupení zrušit dohodou obou stran. V případě zrušení smlouvy o poskytnutí služby je uživatel povinen zničit veškeré kopie Obsahu pořízené podle smlouvy a poskytovatel je povinen vrátit uživateli již zaplacenou cenu.

Tyto podmínky a všechny smlouvy o poskytnutí služby podle nich uzavřené se řídí českým právním řádem (s výjimkou kolizních norem), zejména občanským zákoníkem. To platí i pro smluvní vztahy s cizím prvkem. Pro spory vzniklé v souvislosti se smlouvou o poskytnutí služby se sjednává výlučná pravomoc českých soudů.

Pro smlouvu o poskytnutí služby je rozhodné to znění obchodních podmínek, které je účinné v době jejího uzavření podle čl. 6. Uživatel není při využívání služby vázán žádnými kodexy chování.

V e-shopu webových stránek www.projectjara-j.com provozovaných Jaroslavem Junkem, máte možnost využít možnosti platby ceny za využití služby prostřednictvím platebního systému Gopay a PayPal. Postupujte v souladu s Podmínkami platby prostřednictvím platebního systému Gopay ,které jsou dostupné zde: www.gopay.com/cz a PayPal , které jsou dostupné zde: www.paypal.com

Máte-li zájem využít možnosti platby ceny za využití služby bankovním převodem v rámci České republiky, zašlete požadovanou částku na č.účtu 246096428/0300